{$lblSkipToContent|ucfirst}

Disclaimer

Deze website is eigendom van GrassMaster Solutions van Tarkett Sports.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de volgende algemene voorwaarden:
 

Intellectuele-eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van merken, logo's, tekeningen, gegevens, product- of bedrijfsnamen, teksten, afbeeldingen e.d. zijn beschermd door intellectuele-eigendomsrechten en behoren toe aan Tarkett Sports BV of aan gerechtigde derden.

Aansprakelijkheidsbeperking

De informatie op de website is algemeen van aard. Het is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet worden beschouwd als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker.

Tarkett Sports BV stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, accuraat en actueel is. Ondanks deze inspanningen kunnen zich echter onnauwkeurigheden voordoen bij het verstrekken van informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden bevat of indien specifieke informatie op of via de site niet beschikbaar is, zal Tarkett Sports BV zich inspannen om dit zo spoedig mogelijk recht te zetten.

Tarkett Sports BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de informatie op deze site. 
De sitebeheerder moet worden gecontacteerd als de gebruiker onnauwkeurigheden in de door de site verstrekte informatie heeft opgemerkt.

De inhoud van de website (www.grassmastersolutions.com) kan te allen tijde zonder aankondiging of voorafgaande kennisgeving worden aangepast, gewijzigd of uitgebreid. Tarkett Sports BV geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, direct of indirect, die zou kunnen ontstaan door de toegang tot of het gebruik van de website.

Tarkett Sports BV kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, direct of indirect, specifiek of anderszins, ten opzichte van wie dan ook voor enige schade toe te schrijven aan het gebruik van deze site of enige andere, in het bijzonder als gevolg van links of hyperlinks met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies, werkonderbreking, schade aan programma's van de gebruiker of andere gegevens op het computersysteem, hardware, software of anderszins.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden of daar indirect naar verwijzen. Het plaatsen van links op deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze de stilzwijgende goedkeuring van de inhoud ervan. 
Tarkett Sports BV verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere functies van deze websites en kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud of de functies ervan of voor enige andere vorm van schade als gevolg van het gebruik ervan.

Toepasselijke wetgeving & bevoegde rechtbanken

Op deze site is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent zijn bevoegd om eventuele geschillen te beslechten.

Privacybeleid

Tarkett Sports BV hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens (uw ‘gegevens’). Dit privacybeleid (het ‘Privacybeleid’) legt uit hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Wij raden u aan om ook de rubriek ‘Cookies’ op deze pagina te lezen.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke voor uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke, die bepaalt hoe en waarom uw gegevens worden verwerkt, is Tarkett Sports BV, een vennootschap naar Nederlands recht, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder het nummer 57 197 687, met maatschappelijke zetel te Galliërsweg 35A, 5349AT, Oss, Nederland (hierna ‘Tarkett Sports BV’ genoemd).

Met ‘wij’, ‘ons’ of ‘onze’ wordt hieronder in dit Privacybeleid verwezen naar Tarkett Sports BV.

2. Wat is het toepassingsgebied van dit beleid?

Dit Privacybeleid is van toepassing op al uw gegevens die door Tarkett Sports BV worden verzameld, ongeacht of dit gebeurt via de website van Tarkett Sports BV of op welke andere wijze ook.

De website of applicaties van Tarkett Sports BV kunnen links bevatten naar websites van onze partnernetwerken en/of dochterondernemingen. Wij merken op dat die websites eigen privacyregels hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor die regels aanvaarden.

Dit Privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Zorg dat u steeds de laatste versie raadpleegt, die u kunt vinden on line.

3. Welke gegevens verzamelen wij over u?

Wij kunnen gegevens verzamelen die u ons verstrekt via verschillende kanalen, waaronder websites, sociale media, evenementen, telefonische contacten, e-mail of andere. Die gegevens kunnen het volgende omvatten:

 • identificatiegegevens (bijv. naam, familienaam, geboortedatum);
 • contactgegevens (bijv. postadres, e-mailadres, telefoonnummer);
 • functie/positie in uw bedrijf, als u beroepsmatig handelt;
 • gegevens van correspondentie met Tarkett Sports BV en reacties op onze enquêtes.

Wij kunnen uw gegevens ook verzamelen met behulp van automatische middelen, waaronder cookies en andere traceersystemen. Wij wijzen u erop dat uw IP-adres nooit gebruikt zal worden om u persoonlijk te identificeren, maar alleen om te kunnen bepalen vanuit welke stad u onze website raadpleegt. Zie rubriek ‘Cookies’ op deze pagina voor meer informatie.

Wij kunnen uw gegevens verkrijgen van externe bronnen, bijvoorbeeld van andere bedrijven of publiek toegankelijke bronnen. Dit Privacybeleid geldt voor al deze gegevens en waar mogelijk zullen wij u informeren over de bron vanwaar wij de gegevens hebben verkregen.

4. Voor welke doeleinden gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk voor het beheren van onze klant/prospectrelaties, in het bijzonder bij:

 • het verwerken van bestellingen en het leveren van producten;
 • het beantwoorden van uw vragen;
 • het beheren van productclaims;
 • het versturen van nieuws en informatie over onze producten die u mogelijk interessant vindt;
 • het beheren van getrouwheidsprogramma's;
 • het verrichten van enquêtes om onze diensten en producten te verbeteren;
 • het organiseren van wedstrijden;
 • het opstellen van statistieken voor marketinganalyse.

Wij kunnen uw gegevens verwerken voor ieder ander specifiek doel dat wordt vermeld op het ogenblik van de gegevensverzameling.

5. Op basis van welke rechtsgronden gebruiken wij uw gegevens?

Rekening houdend met het doel, worden uw gegevens verwerkt op basis van de volgende rechtsgronden:

 • wanneer noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben;
 • wanneer noodzakelijk om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen, waaronder
 • netwerk- en informatiebeveiliging om uw gegevens te beschermen tegen verlies, beschadiging of ongeoorloofde toegang;
 • evaluatie van onze dienstverlening door middel van opnamen van gesprekken met onze contactcentra;
 • direct-marketingactiviteiten (anders dan de activiteiten waarvoor wij uw toestemming nodig hebben);
 • wanneer noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting, met name om een overheidsinstantie of een onderzoeksorgaan bij te staan;
 • wanneer u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor specifieke en welbepaalde doeleinden.
6. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij kunnen uw gegevens delen met:

 • andere entiteiten binnen de Tarkett Group voor interne administratieve doeleinden;
 • onze vertrouwde externe leveranciers om namens ons diverse zakelijke diensten uit te voeren, zoals hosting- en onderhoudsdiensten;
 • derden die diensten kunnen aanbieden met betrekking tot onze eigen producten en diensten;
 • gerechtelijke autoriteiten, overheidsorganen of openbare instanties, op verzoek en voor zover wettelijk toegestaan.

In alle gevallen zal Tarkett Sports BV uw gegevens alleen delen voor zover dat nodig is om aan de hierboven bepaalde doeleinden te voldoen.

7. Waar bewaren wij uw gegevens?

Uw gegevens worden ofwel in onze database, ofwel in de database van onze dienstverleners opgeslagen.

Ingevolge het internationaal karakter van de activiteiten van Tarkett Sports BV en om de kwaliteit van onze diensten te optimaliseren, kunnen uw gegevens worden overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (de ‘EER’). In die gevallen zullen wij passende wettelijke garanties bieden om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden van dit Privacybeleid.

Wilt u een exemplaar van die garanties of informatie over waar u deze documenten kunt raadplegen, stuur ons dan een schriftelijk verzoek overeenkomstig artikel 10 hieronder.

8. Hoe garanderen wij de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw gegevens?

Tarkett Sports BV zet zich in voor de veiligheid van uw gegevens. Daarom nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om in de mate van het mogelijke, iedere accidentele of onwettige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde toegang te voorkomen.

9. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor ze werden verzameld, binnen de grenzen van de toepasselijke wetgeving. In bepaalde omstandigheden kunnen wij uw gegevens langer bewaren om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten.

10. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u ze uitoefenen?

Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om:

 • Uw gegevens in te zien;
 • Uw gegevens te verbeteren en bij te werken;
 • Uw gegevens te laten wissen;
 • Te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken;
 • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens, meer bepaald wanneer de verwerking steunt op onze gerechtvaardigde belangen;
 • Uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken;
 • Te vragen om de door u verstrekte gegevens te verkrijgen in een gestructureerd formaat of, indien technisch mogelijk, aan een derde te laten doorzenden (gegevensoverdraagbaarheid);
 • Een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit voor gegevensbescherming.

Wenst u een van uw rechten uit te oefenen, stuur dan een e-mail naar info@grassmastersolutions.com of een brief naar:

Tarkett Sports B.V.
Galliërsweg 35A
5349AT, Oss
Nederland

Weet dat wij u kunnen vragen om een bewijs van uw identiteit en uitvoerige gegevens van uw verzoek alvorens het te verwerken. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden om uw identiteit na te gaan en zullen niet langer bewaard worden dan nodig is voor dit doel.

Wij zullen u antwoorden binnen een redelijke termijn, overeenkomstig de toepasselijke regelgeving.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Dit is alleen om ervoor te zorgen dat onze site is afgestemd op de behoeften van de gebruikers die terugkeren naar onze website. Deze kleine bestandjes, cookies genaamd, worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites te achterhalen. In uw internetbrowser kunt u deze cookies uitschakelen, een waarschuwing krijgen wanneer een cookie is geïnstalleerd of de cookies van uw harde schijf laten verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw internetbrowser.

Bedrijfsinformatie

Tarkett Sports BV
Galliërsweg 35 A
5349 AT Oss
Nederland

Kamer van Koophandel: 57197687
BTW-nr.: NL852478409B01